Exploitatiemogelijkheden auteursrecht verder onder druk

De voortschrijdende digitalisering in de muziekindustrie stelt Buma/Stemra en andere auteursrechtenorganisaties voor toenemende uitdagingen.
Het gebruik van muziek neemt door de digitale verspreidingsmogelijkheden snel toe. Er verschijnen steeds meer (inter)nationale initiatieven op internet waarbij voor het gebruik van het muziekauteursrecht niet wordt betaald. Dit is onder meer het gevolg van het teruglopende maatschappelijk draagvlak voor het betalen van een vergoeding voor auteursrechtelijk beschermde muziekwerken. Nederland blijkt, zo wijst onderzoek uit, erg hoog te scoren met het illegaal muziekgebruik via Internet. Deze ontwikkelingen maken het steeds problematischer voor Buma/Stemra haar kerntaak op effectieve wijze uit te oefenen, te weten: het incasseren van redelijke vergoedingen voor het gebruik van muziek en deze uit te keren aan rechthebbenden.

Buma/Stemra constateert met zorg dat in Nederland op het gebied van wetgeving de politiek onvoldoende bescherming biedt aan auteurs en uitgevers in deze digitale wereld. Daarnaast leiden de besluiten van de Europese Commissie inzake een open Europese muziekmarkt tot grotere verwarring in plaats van optimale duidelijkheid. 'Het is voor muziekauteurs en –uitgevers van zeer groot belang dat wetgeving sneller en duidelijker tot stand komt. Wij doen er dan ook alles aan om via intensief contact met de betrokken partijen te blijven strijden voor de bescherming van de rechten van onze leden. Creatie moet immers worden beloond!', zo stelt Cees Vervoord, Directievoorzitter Buma/Stemra.

Ook het wetsontwerp van de regering ter aanscherping van de bestaande Wet Toezicht Collectieve beheersorganisaties baart Buma/Stemra in dit kader zorgen. Hiermee wordt de handelingsvrijheid van Buma/Stemra, onder meer in het opzetten van samenwerkingsverbanden om op doeltreffende wijze de belangen van muziekauteurs en –uitgevers te vertegenwoordigen, in ernstige mate beperkt. Buma/Stemra is overigens sterk voorstander van zelfregulering. Hiertoe zijn inmiddels in de werkgroep Pastors behoorlijke vorderingen gemaakt. Bovendien wordt in het wetsontwerp een belangrijke beperking gecreëerd in de internationale concurrentiestrijd omdat buitenlandse concurrenten niet onder hetzelfde toezicht vallen maar wel licenties kunnen verstrekken voor gebruik en exploitatie van muziek in Nederland.

Bevredigend resultaat over 2008 in uitdagende marktomstandigheden
Buma/Stemra heeft desalniettemin in 2008 onder turbulente marktomstandigheden een bevredigend resultaat weten te behalen. De digitalisering op de muziekmarkt, onzekerheid over politieke beslissingen op het gebied van wetgeving rond bescherming van auteursrecht en ook de economische crisis die zich in de tweede helft van 2008 krachtig openbaarde speelde Buma/Stemra parten. In 2008 werd een totale omzetstijging van ruim 2% behaald tot €185 miljoen, daar waar de omzetgroei in 2007 ten opzichte van 2006 nog 7,5% bedroeg. Buma wist in 2008 opnieuw een mooie omzetgroei (8%, tot €140 miljoen) te laten zien, door optredens van artiesten als Marco Borsato, Céline Dion en Bruce Springsteen.

De omzet bij Stemra viel fors terug (-13% tot €45 miljoen) door de aanhoudende terugval in de verkopen van de traditionele muziekdragers cd en dvd. Het beleid van Buma/Stemra is de afgelopen jaren gericht op voortdurende kostenbeheersing, het met beperkt risico beleggen van geïncasseerde vergoedingen en het opbouwen van reserves zodat een consistente, hoge, uitkering aan rechthebbenden kan worden voortgezet. 'Het jaren geleden ingezette bedrijfsbeleid om aan de ene kant het exploitatieresultaat van de organisatie rond 9% van de omzet te houden en aan de andere kant om met ons beleggingsresultaat de operationele kosten verder te reduceren én reserves op te bouwen voor eventuele mindere jaren op de beurs is een goede keuze gebleken. Ondanks de verliezen die wij hebben geleden in 2008 op de beurs kunnen we door de opgebouwde reserves toch weer ruim 95% van de omzet aan de rechthebbenden vergoeden. Een prestatie waar we best trots op zijn', aldus Vervoord.

2009: op meerdere fronten ongewis
Buma/Stemra verwacht dat de economische recessie van invloed zal zijn op de resultaten over 2009. Daarnaast spelen de onzekerheden over uitkomsten op het gebied van wetgeving, zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag, een belangrijke rol in de vooruitzichten voor Buma/Stemra. Er is intensief contact met de politiek om eerlijke internationale concurrentieomstandigheden te realiseren.

Om de omzet in 2009 te ondersteunen worden onder meer nieuwe licentiemodellen, voortgaande initiatieven op het gebied van samenwerking, versimpeling van processen en aangescherpte procedures ingezet. Kortingsafspraken worden eveneens tegen het licht gehouden. Om alle digitale distributiekanalen te traceren en er voor te zorgen dat de rechthebbenden de hun toekomende vergoedingen ontvangen zal Buma/Stemra ook in 2009 weer stevig moeten investeren in ict en front office activiteiten. De nadruk op kostenbeheersing voor de operationele organisatie blijft echter onverminderd van kracht en de beleggingsstrategie blijft onverkort gericht op het realiseren van een aanvaardbaar rendement bij een beperkt risico.
bron: www.bumastemra.nl

 
 
Reacties
Nog geen reacties
Plaats reactie
 

© s. kroeske - j.fictoor